Johannes Fontanus College>Begeleiding> Leerplicht en verzuim

Leerplicht

De Leerplichtwet

In Nederland moeten alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar naar school. Kinderen zonder startkwalificatie moeten tot 18 jaar naar school (een startkwalificatie krijg je na het behalen van mbo niveau 2 of havo/vwo-diploma). Dat staat in de Leerplichtwet.

Leerplichtambtenaren

De gemeente moet er op toezien dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt. In de gemeente Barneveld zijn de leerplichtambtenaren van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport (OCJS). Vanuit de gemeente Barneveld is R.J. Brandse als leerplichtambtenaar verbonden aan het Johannes Fontanus College. De leerplichtambtenaar doet dit samen met de school, ouders en jeugdhulpverlening, door het geven van voorlichting, advies en zorg. Zo nodig treedt de leerplichtambtenaar handhavend op.

De leerplichtambtenaar is bereikbaar via e-mail of telefonisch via 140342 (maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 15:00 en op vrijdag van 9:00 – 12:30 uur).

Spreekuur

De leerplichtambtenaar heeft om de drie weken spreekuur op school.

Het doel van het spreekuur is:

  • Preventieve werking naar leerlingen, voorkomen verzuim.
  • Aanpak licht verzuim en te laat komen.
  • Voor traject naar zorg

Het spreekuur is niet alleen voor leerlingen uit de gemeente Barneveld, maar voor alle leerlingen van het JFC.

Taken van de leerplichtambtenaar

1. Voorlichting en advies

De leerplichtambtenaar geeft voorlichting en advies aan scholen en ouders/verzorgers om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De leerplichtambtenaar is daarvoor veelvuldig op school aanwezig en voert overleg met diverse zorgverleners in en om de school (in het Zorgadviesteam). Het is daarvoor belangrijk dat de school het verzuim goed registreert en het verzuim op tijd aan de leerplichtambtenaar meldt. 

2. Zorg

Leerplichtambtenaren besteden veel tijd aan maatschappelijke zorg. Wanneer een leerling vaak afwezig is, kan dat betekenen dat er iets met de leerling of met de ouders aan de hand is. De leerplichtambtenaar moet dan uitzoeken wat het probleem is. Meestal vraagt een school hierom, maar ook ouders en leerlingen zelf kunnen de hulp van de leerplichtambtenaar vragen. Door het aanbieden van begeleiding en bemiddeling bij problemen, heeft de leerplichtambtenaar een actieve rol om het verzuimprobleem op te lossen. De leerplichtambtenaar kan ook doorverwijzen naar de jeugdhulpverlening.

3. Handhavend optreden

Als voorlichting en zorg het verzuim niet stoppen, zijn extra maatregelen noodzakelijk. De leerplichtambtenaar kan dan een waarschuwing geven, een zorgmelding doen bij Bureau Jeugdzorg en kan in het uiterste geval een proces-verbaal opmaken. Dit alles om ouders/verzorgers en de leerlingen aan te zetten om regelmatig naar school gaan en/of zorg en hulp te accepteren.

Luxe verzuim

Extra verlof buiten de reguliere schoolvakanties is in principe niet mogelijk. Wilt u een aanvraag doen, mail dan naar verlof@jfc.nl

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals (bijvoorbeeld zorgverleners, leerkrachten, leerplichtambtenaren) kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar registreren als zij zich zorgen maken over hun situatie, hun gedrag en/of hun ontwikkeling. De gemeente Barneveld is aangesloten bij ViVallei.

Het doel van de verwijsindex is:

  • Dat kinderen waar zorgen over bestaan sneller in beeld komen bij hulpverlenende instanties
  • Dat de professionals die bij een kind betrokken zijn met elkaar in contact komen
  • Dat de professionals informatie delen om de hulp aan de jongere beter op elkaar aan te laten sluiten

Voor meer informatie over de verwijsindex verwijzen u naar de website www.verwijsindexgelderland.nl