Begeleiding op het JFC

Op het JFC proberen we elk kind zo goed mogelijk te begeleiden. Voor sommige leerlingen is er meer nodig. Er is bij ons veel mogelijk, bekijk hiervoor de begeleidingskaart.

Passend onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs heeft het JFC een Onderwijs Ondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staan onze grenzen en ambities m.b.t. extra ondersteuning vermeld. Dit School Onderwijs Ondersteuningsprofiel is in te zien bij de zorgcoördinatoren. U kunt hiervoor met hen een afspraak maken.

Mocht u uw zoon/dochter met (een) speciale ondersteuningsbehoefte(n) willen aanmelden op onze school, dan verzoeken wij u een afspraak te maken met de betreffende afdelingsleider en/of de zorgcoördinatoren. In een gezamenlijk gesprek kunnen wij dan zien of onze school uw zoon/dochter kan bieden wat hij/ zij nodig heeft.

Download het Onderwijsondersteuningsplan 

Centrum voor jeugd en gezin

Sinds 1 januari 2015 valt de jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In Barneveld neemt het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een belangrijke plek in bij de Jeugdhulp. Er zijn door de gemeente gespreksvoerders Jeugd aangesteld. Zij werken vanuit het CJG. Zij denken mee bij vragen van ouders op het gebied van opvoeding en opgroeien. Deze gespreksvoerders jeugd geven lichte opvoedondersteuning, kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of andere vormen van hulp waar geen beschikking voor nodig is. Als er voor de gevraagde hulp wel een beschikking nodig is, voeren zij een keukentafelgesprek, maken samen met u een ondersteuningsplan en geven de beschikking voor de gewenste hulp af. Ook met de huisartsen zijn afspraken gemaakt over Jeugdhulp.

De samenwerking met onderwijs is daarbij heel belangrijk. Soms is er rondom een kind op school zorg die zich ook thuis voor doet en omgekeerd. In zulke gevallen stemmen school en CJG met elkaar af. Wel geldt natuurlijk dat de school vooral kijkt naar de onderwijsdoelen, en dat CJG zich richt op ondersteuning bij vragen die het kind en de context van het gezin betreffen.

Ook met de huisartsen in Barneveld zijn er afspraken gemaakt over samenwerking met CJG. Zij kunnen bij lichte problematiek, voor diagnostiek en voor inzet van jeugdhulp ook doorverwijzen naar CJG Barneveld. Voor meer informatie: www.cjgbarneveld.nl

Contact met de zorgcoördinatoren

Onze zorgcoördinatoren kunt u bereiken per mail of via 0342-491469:

De heer A.G. van Elst: et@jfc.nl  

Mevrouw C.H.E. van Kooten-van de Bovenkamp: kb@jfc.nl