Medezeggenschapsraad

De  Wet  Medezeggenschap  Onderwijs  verplicht  de school  tot  het  instellen  van  een  medezeggenschapsraad  waarin  naast  ouders  ook  medewerkers en  leerlingen  zitting  hebben.  Leden  van  de  MR dienen  de  grondslag  van  de  school  te  respecteren. De  raad  vergadert  minimaal  zes  maal  per  jaar.

De  medezeggenschapsraad  kan  gevraagd  en  ongevraagd  zaken  bij  het  bestuur  aan  de  orde  stellen. Het  bestuur  is  verplicht  de  raad  voor  een  aantal belangrijke  beslissingen  om  advies  of  instemming te  vragen.  Dit  staat  nauwkeurig  omschreven  in  het reglement. Reglement  en  statuut  liggen  ter  inzage  op  school.

Voor contact met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad kunt u mailen naar: ouders-mr@jfc.nl.

Hieronder staan de verslagen van de laatste vergaderingen.