Externe begeleiding

Soms hebben leerlingen zulke pittige problemen, dat we hulp van buitenaf moeten inroepen. Soms volgt verwijzing naar bijv. GGZ. Deze contacten verlopen meestal via het ZAT.

Jeugdgezondheidszorg Gelderland-Midden

In de tweede klas krijgen alle leerlingen een vragenlijst van de Jeugdgezondheidszorg thuisgestuurd die ze moeten invullen en vervolgens mee terugnemen naar school. Op het JFC nemen we in de klas een wat algemenere vragenlijst af. Hierna volgt een eerste selectie door een doktersassistente. Het merendeel van de leerlingen krijgt geen vervolgonderzoek. Vaak is er geen aanleiding voor.  Leerlingen waarbij wel aanleiding is tot nader onderzoek, zullen door de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige worden uitgenodigd tijdens de spreekuren.

Leerlingen kunnen ook zelf een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige of gebruik maken van het inloopspreekuur zonder afspraak. Op eigen verzoek of op verzoek van ouders en/of de school kan een leerling op indicatie worden onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek komt er een doorverwijzing naar de jeugdarts of wordt er contact opgenomen met de ouders. Mocht het nodig zijn, dan wordt er in overleg met de leerling verdere hulp gezocht. Vanzelfsprekend hebben de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts geheimhoudingsplicht.

Maatschappelijk werk

Sociale problemen op school of thuis kunnen leerlingen in het leren belemmeren. In overleg met de mentor en stafdocent/afdelingsleider kan kortdurende hulp zinvol zijn. De zorgcoördinator maakt dan een afspraak met de maatschappelijk werker. Uiteraard neemt de maatschappelijk werker contact op met de ouders en kunnen er gesprekken volgen met leerling en ouders samen.
Niet alle problemen komen in aanmerking voor deze vorm van hulp. Als de hulpvraag complex is en langdurige hulp nodig zal zijn, verwijst het ZAT in de meeste gevallen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Natuurlijk kunt u als ouder ook rechtstreeks contact opnemen met uw huisarts.

Orthopedagoog

In de school maken we gebruik van een orthopedagoog. Deze kan ingezet worden voor onderzoeken wanneer zich leerproblemen voordoen.