Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen en is een orgaan voor overleg, informatie en advies voor de leerlingen, de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.

Ouderpanels

Elke afdeling (mavo, havo en vwo) heeft een ouderpanel. Elk panel heeft maximaal zes leden en komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Doel van deze panels is om het gesprek tussen ouders en de school te bevorderen en als klankbord te fungeren voor de verschillende afdelingen. Het geeft ouders de gelegenheid om algemene vragen te stellen, ervaringen door te geven en praktische knelpunten te signaleren. Het geeft de school (middels de afdelingsleiders) de mogelijkheid om te horen hoe de school door de ouders wordt beleefd.  

Medezeggenschapsraad

Het JFC heeft een medezeggenschapsraad, waarin naast ouders ook medewerkers en leerlingen zitting hebben. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs zijn de regels voor het instellen van een medezeggenschapsraad vastgelegd. Van leden van de medezeggenschapsraad verwachten wij dat ze de grondslag van de school respecteren. De raad vergadert minimaal zes maal per jaar.

Het bestuur vraagt de raad voor een aantal belangrij­ke beslissingen om advies of instemming . In een reglement hebben de raad en het bestuur hierover afspraken vastgelegd. Het reglement ligt ter inzage op school. Verslagen van MR-vergaderingen vindt u op de website.

Daarnaast kan de medezeggenschapsraad ook gevraagd en ongevraagd zaken bij het bestuur aan de orde stellen.