Organisatie

Raad van toezicht en college van bestuur

 
De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf tot zeven leden die op basis van deskundigheid en binding met het protestants-christelijke onderwijs zitting hebben in de raad. De RvT houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur.
Het college van bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beleid van de school.
 

Afdelingsleiders

 
Zij geven leiding aan de teams en zijn verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de afdelingen. Een team richt zich op één of meerdere leerjaren.
 

Schoolleiding

 
De schoolleiding bestaat uit het college van bestuur en de afdelingsleiders.
 

Onderwijzend personeel (OP)

Zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs. Als er vragen zijn die direct betrekking hebben op de vakproblematiek, dan zijn zij de aangewezen personen om contact mee op te nemen.
 

Onderwijsondersteunend personeel (OOP)

Het OOP bestaat uit een grote groep medewerkers met heel verschillende werkzaamheden die het onderwijs ondersteunen, zoals de groep van conciërges, de afdelingsassistenten, de (technisch) onderwijsassistenten, de medewerkers mediatheek, het administratief personeel, de mensen voor de interieurverzorging.
 

Mentoren

Bijna elke docent is ook mentor van een klas of groep. De mentor is de belangrijk­ste schakel in het contact tussen thuis en school. Hij staat als het ware naast de leerling. Om zich een zo goed mogelijk totaalbeeld van zijn leerlingen te vormen, stelt hij zich op de hoogte hoe het met zijn leerlingen (bij andere vakken) gaat. Dat beeld verdiept zich als hij regelmatig contact heeft met de ouders. De mentor is voor zijn leerlingen de eerst aange­wezene om met vragen en proble­men naar toe te gaan.
Ook voor de ouders is hij het eerste aanspreekpunt als het gaat om het welbevinden van hun kind, zowel thuis als op school, of als er vragen of opmerkingen zijn over de cijfers. De mentor is ook contactpersoon vanuit de school, dus als er extra contact nodig is, belt hij met de ouders.
 

Decanen

Elke afdeling (mavo, havo, vwo) heeft een eigen decaan. Decanen begeleiden leerlingen bij het maken van een juiste keuze ten aanzien van examenvakken en vervolgonderwijs.