Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de school van de ouders een bijdrage in noodzakelijke kosten, waar geen vergoeding van de overheid tegenover staat. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt zo laag mogelijk gehouden. De school kan echter niet zonder deze financiële steun. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.  

De ouderbijdrage bedraagt voor 2020-2021 € 56 per kind. 

Verantwoording ouderbijdrage

bijdrage buitenschoolse activiteiten€ 5
bijdrage identiteit: Bijbels, dagopeningen, vieringen€ 10
schoolverzekering voor risico tussen school en huis€ 3
muziekrechten en auteursrechten€ 3
bijdrage gebruik ICT (bijv. gebruik WiFi in pauzes)€ 10
multicourt (sportieve voorzieningen schoolplein)€ 2
bijdrage extra investeringen in onderwijsmateriaal en gebouw€ 7
bijdrage veilige school (extra conciërge)€ 11
bijdrage mediatheek€ 5
totaal€ 56

 

Overige schoolkosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er nog overige schoolkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het leerjaar en de pakket-/profielkeuze van de leerling. Deze kosten staan dan expliciet vermeld op de factuur die u aan het begin van het schooljaar van het JFC ontvangt. De kosten betreffen bijvoorbeeld het gebruik van de Bosatlas, laboratoriumjas en veiligheidsbril. Als er wordt afgeweken van wat op de factuur staat, vindt vooraf communicatie plaats met de ouders.