Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage aan extra kosten, waar geen vergoeding van de overheid tegenover staat. Deze bijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.  

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor 2021-2022 € 57 per kind. 

Verantwoording ouderbijdrage

bijdrage buitenschoolse activiteiten€ 5
bijdrage identiteit: Bijbels, dagopeningen, vieringen€ 10
schoolverzekering voor risico tussen school en huis€ 3
muziekrechten en auteursrechten€ 3
bijdrage gebruik ICT (bijv. gebruik WiFi in pauzes)€ 10
multicourt (sportieve voorzieningen schoolplein)€ 2
bijdrage extra investeringen in onderwijsmateriaal en gebouw€ 7
bijdrage veilige school (extra conciërge)€ 12
bijdrage mediatheek€ 5
totaal€ 57

 

Overige schoolkosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er nog overige schoolkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het leerjaar en de pakket-/profielkeuze van de leerling. Deze kosten staan dan expliciet vermeld op de factuur die u aan het begin van het schooljaar van het JFC ontvangt. Als voorbeeld noemen we het gebruik van een Bosatlas in de les. De school kan de leerling vragen (lees verplichten) om de eigen atlas mee naar school te nemen en dat voorkomen we door schoolsets aan te schaffen voor het gebruik in de les. Dat scheelt dan gewicht in de rugtas.

Als er wordt afgeweken van wat op de factuur staat, vindt vooraf communicatie plaats met de ouders.