We verwerken de volgende personeelsgegevens:

a.    naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
b.    BSN-nummer;
c.    kopie ID-bewijs/paspoort;
d.    een personeelsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
e.    gegevens omtrent de verblijfsstatus, nationaliteit of etnische afkomst voorzover nodig voor het voldoen aan enige wettelijke verplichting;
f.    gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging, voor zover die noodzakelijk zijn voor een goede functie-uitoefening conform de benoemingsvoorwaarden;
g.    gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
h.    gegevens betreffende de arbeidsvoorwaarden;
i.    gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura;
j.     gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies;
k.    gegevens betreffende de functie of de voormalige functie(s), alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van voorgaande dienstverbanden;
l.    gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
m.     gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden en veiligheid;
n.     gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarden;
o.    gegevens met betrekking tot de functie-uitoefening, de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
p.     gegevens van docenten, onderwijsondersteunend personeel en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de school of de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen;
q.   inloggegevens van het schoolnetwerk en digitale leermiddelen;
r.    foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de school en van lessen van onderwijzend personeel;
s.    camerabeelden van het schoolterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van de school;
t.    de gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camera-opnamen zijn gemaakt;
u.    andere dan de onder a. tot en met t. bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere niet nader genoemde wet.