Raad van toezicht en college van bestuur

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf tot zeven leden die op basis van deskundigheid en binding met het protestants-christelijke onderwijs zitting hebben in de raad. De RvT houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur.

Het college van bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beleid van de school.

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders geven leiding aan de teams en zijn verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de afdelingen. Een team richt zich op één of meerdere leerjaren.

K.S. van Twillert
afdelingsleider brugklas mh/ha

L.L. Hijink-Elbertsen
afdelingsleider vwo 1,2,3

J. Wisse
afdelingsleider mavo 2, 3, 4

H.L.H. Ramaker
afdelingsleider havo 2, 3

H. van den Top
afdelingsleider havo 4, 5

J. van der Velden
afdelingsleider vwo 4, 5, 6

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit het college van bestuur en de afdelingsleiders.

Onderwijzend personeel (OP)

De vakdocenten zijn allereerst verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs. Zijn er vragen met betrekking tot een bepaald vak? Dan kunt u bij hen terecht.

Onderwijsondersteunend personeel (OOP)

Het OOP bestaat uit een grote groep medewerkers die uiteenlopende werkzaamheden verrichten en zo het geven van onderwijs ondersteunen. Denk aan de conciërges, de afdelingsassistenten, de (technisch) onderwijsassistenten, de medewerkers van de mediatheek, het administratief personeel en de mensen voor de interieurverzorging.

Mentoren

Bijna elke docent is ook mentor van een klas of groep. De mentor is de belangrijkste schakel in het contact tussen thuis en school. Hij of zij staat als het ware naast de leerlingen. Om een zo goed mogelijk totaalbeeld van uw kind(eren) te krijgen, stelt de mentor zich op de hoogte hoe het met hem of haar gaat (ook bij andere vakken). Ook regelmatig contact met u als ouder(s) en verzorger(s) helpt om een goed beeld van uw zoon of dochter te krijgen. De mentor is het eerste aanspreekpunt als er vragen, opmerkingen of problemen zijn.

De mentor is ook contactpersoon namens de school. Als daar aanleiding voor is, zal hij of zij contact met u opnemen.

Decanen

Elke afdeling (mavo, havo, vwo) heeft een eigen decaan. Decanen begeleiden leerlingen bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de examenvakken en het vervolgonderwijs.

Kwaliteit

Voor de kwaliteitsgegevens van het JFC klikt u hier.

Code goed onderwijsbestuur VO

We vinden het belangrijk om onze school goed te besturen. In het kader van de code goed onderwijsbestuur VO publiceren we daarom onze belangrijkste gegevens.

Meepraten

 • In de Leerlingenraad zitten leerlingen van het JFC. De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen en overlegt regelmatig met de medezeggenschapsraad en de schoolleiding. De raad organiseert daarnaast ook grote acties, zoals de nacht van betekenis om geld op te halen voor kinderen die in armoede leven.
 • Elke afdeling (mavo, havo en vwo) heeft inspraakmogelijkheden. Op de mavo kunnen ouder(s)/verzorger(s) meepraten per thema. Zij ontvangen hiervoor uitnodigingen per mail. Op de havo en het vwo zijn er ouderpanels:
  • In de panels wordt het gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en de school bevorderd.
  • De panels fungeren als klankbord voor de verschillende afdelingen.
  • De panels bieden ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid om algemene vragen te stellen, ervaringen te delen en praktische knelpunten te signaleren.
  • Vanuit de panels ontvangt het JFC informatie over hoe de school wordt beleefd.
 • Het JFC heeft een medezeggenschapsraad waarin ouder(s)/verzorger(s), medewerkers en leerlingen vertegenwoordigd zijn. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs zijn de regels voor het instellen van een medezeggenschapsraad vastgelegd. Van leden van de medezeggenschapsraad verwachten wij dat ze de christelijke identiteit van de school respecteren. De raad vergadert minimaal zes keer per jaar.De medezeggenschapsraad kan gevraagd en ongevraagd zaken aan de orde stellen bij het bestuur. Ook vraagt het bestuur de raad voor een aantal belangrijke beslissingen om advies of instemming. Afspraken hierover zijn door de raad en het bestuur in een reglement vastgelegd. Dit reglement en de verslagen van MR-vergaderingen zijn te vinden via het ouderportaal.

Samenwerkingsverbanden

Het JFC is geen wereld op zich, maar is onderdeel van de maatschappij. We hebben dan ook verschillende belangrijke externe contacten, waarvan we er enkele willen noemen:

 • Basisscholen in de regio: regelmatig informeren we de basisscholen over de vorderingen van hun ex-leerlingen op onze school. Ook is er contact in verband met de aanmeldingen van leerlingen uit groep 8 voor de brugklas.
 • Scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld: met hen bespreken we algemene zaken die de scholen en de leerlingen aangaan.
 • Samenwerkingsverband passend onderwijs: samen met de scholen in de regio zorgen we dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft, het liefst dicht bij huis.
 • Het vervolgonderwijs: de decanen spelen een belangrijke rol in deze contacten.
 • Het JFC maakt deel uit van VIA, Veluwse Interne Arbeidsmarkt. Dit is een samenwerkingsverband met een aantal protestants-christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. VIA richt zich vooral op de personele aspecten van de scholen.
 • Diverse bedrijven en organisaties in de regio: deze bedrijven fungeren als opdrachtgever voor het technasium en de Business School en/of bieden stageplaatsen aan mavoleerlingen.
 • Vrienden van het JFC: een netwerk van (ruim 250) oud-leerlingen. We maken bijvoorbeeld gebruik van hun expertise bij de avond van de beroepen.
 • Het JFC is een partnerschool van U-Talent. Dit netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zet zich in voor verrijking en verdieping van onderwijs voor havo en vwo leerlingen.
 • In het Foodvalley Scholennetwerk werken 10 scholen uit de regio samen met Wageningen University & Research om met en van elkaar te leren. Het Scholennetwerk zet zich in voor inspirerend en nieuw onderwijs en stimuleert elke leerling om bewuste keuzes te maken in zijn of haar studieloopbaan.