Aanmelden op het JFC

Je hebt voor het JFC gekozen. Wat leuk! We kijken uit naar je aanmelding.

Aanmelden voor de brugklas

Aanmelden voor de overige leerjaren

Benodigdheden en kosten

Schoolbenodigdheden brugklas

Boekenpakket
Onze boekenleverancier Van Dijk levert de schoolboeken thuis af. Voor het boekenpakket brengen we geen kosten in rekening. Uw kind krijgt de boeken een jaar in bruikleen en is er zelf voor verantwoordelijk dat de boeken in goede staat blijven.

Van Dijk beoordeelt bij het inleveren of de boeken in goede staat verkeren. Daarom adviseren wij om aan het begin van het schooljaar, bij de levering van het pakket, goed na te kijken of de boeken er netjes en acceptabel uitzien. Het is de bedoeling dat u rechtstreeks contact met de leverancier opneemt als er klachten zijn over de staat van de boeken.

 

Ouderbijdrage
Elk jaar vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we de extra kosten dekken die niet door de overheid worden vergoed. We houden deze bijdrage zo laag mogelijk. De hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage worden pas vastgelegd nadat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hiermee heeft ingestemd.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor 2022-2023 € 57,- per kind.

Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten als hun ouder(s) / verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit geldt voor alle schoolactiviteiten waarvoor een bijdrage van ouders wordt gevraagd.


Verantwoording ouderbijdrage

bijdrage buitenschoolse activiteiten € 5
bijdrage identiteit: Bijbels, dagopeningen, vieringen € 10
schoolverzekering voor risico tussen school en huis € 3
muziekrechten en auteursrechten € 3
bijdrage gebruik ICT (bijv. gebruik wifi in pauzes) € 10
multicourt (sportieve voorzieningen schoolplein) € 2
bijdrage extra investeringen in onderwijsmateriaal en gebouw € 7
bijdrage veilige school (extra conciërge) € 12
bijdrage mediatheek € 5
totaal € 57

Overige schoolkosten
Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er de overige schoolkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het leerjaar en de gekozen vakken van de leerling. Op de factuur die u aan het begin van het schooljaar van het JFC ontvangt, worden deze kosten gespecificeerd.

Voorbeeld overige schoolkosten: Een school kan een leerling verplichten om de eigen Bosatlas mee naar school te nemen. Het JFC heeft ervoor gekozen om dit te voorkomen door schoolsets Bosatlassen aan te schaffen. Dit scheelt gewicht in de rugtas.

 

Tegemoetkoming studiekosten
Informatie over studiekostenfinanciering kunt u vinden op www.duo.nl. Een leerling die 18 jaar wordt en nog voortgezet onderwijs volgt, kan een tegemoetkoming voor scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming is een gift en gaat in het kwartaal na de 18e verjaardag in. Vanaf dat moment stopt de kinderbijslag. De tegemoetkoming moet voor het einde van het schooljaar (31 juli) bij DUO zijn aangevraagd.

 

Huisregels

Afspraken zijn onmisbaar om samen een veilige schoolomgeving te creëren. Daarom hanteren we de volgende huisregels:

Absentie of te laat komen
Via een geautomatiseerd systeem houden wij bij of je afwezig bent of te laat komt. Ben je zonder toestemming afwezig, dan nemen we maatregelen. We controleren steekproefsgewijs op spijbelen door telefonisch contact met je ouders op te nemen als je afwezig bent.

Spijbel je regelmatig of kom je vaak te laat? Dan schakelen we de leerplichtambtenaar in. Ook als je 18 jaar of ouder bent, verwachten we dat je ouders op de hoogte zijn van de reden voor absentie.

In onderstaande gevallen is absentie geoorloofd:
Een onverwachte absentie die voor 8.15 uur via het ouderportaal gemeld is. Bij ziekte is één keer absent melden voldoende, ook voor meerdere dagen. Als je weer naar school kan, doen je ouder(s)/verzorger(s) een betermelding via ditzelfde ouderportaal.

Ziek

Als je ziek wordt onder schooltijd, meld je je bij de onderwijsassistent. Die neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s) om af te stemmen hoe je naar huis komt.

Afspraak

Is absentie van tevoren bekend, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan dokter, orthodontist, tandarts, scholenbezoek e.d.? Dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dit melden via het absentieformulier in het ouderportaal.

Digitaal

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de lessen digitaal te volgen. De aanvraag hiervoor gaat via je mentor.

Verlof

In het ouderportaal staat meer informatie over bijzonder verlof. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor toestemming aanvragen via verlof@jfc.nl.

Persoonlijke eigendommen
Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen. Wel bieden we je de mogelijkheid om een kluisje te huren. We raden je aan om zoveel mogelijk spullen in je kluisje op te bergen. Zo beperk je het risico op diefstal en beschadiging en voorkom je dat je met een zware tas rondloopt. We rekenen erop dat je netjes omgaat met spullen van jezelf en van een ander.

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs bewaar je waardevolle spullen in je kluis of leg je ze, op eigen risico, in het hiervoor beschikbare mandje bij de docent bewegingsonderwijs.

Leerplicht
Het JFC werkt nauw samen met Leerplicht Barneveld. De leerplichtambtenaar uit Barneveld voert (als daar aanleiding toe is) gesprekken met je. Het maakt daarbij niet uit waar je woont. Wanneer dat nodig is, zoeken we contact met de leerplichtambtenaar van andere gemeenten. Deze gesprekken gaan over schoolverzuim, te laat komen, huiswerk en boeken vergeten, etc.

Verwijdering uit de les
Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je gelijk bij de onderwijsassistent.

Sluiting deuren
Om 08.12 uur sluiten de deuren. Ben je te laat? Dan moet je je eerst bij de conciërge melden.

Veiligheidsvoorzieningen
De veiligheidsvoorzieningen zijn bedoeld voor noodsituaties. Je mag deze niet zonder noodzaak in werking stellen.

Fietsenstalling

 • Bij de school is een fietsenstalling. Zet je fiets altijd op slot.
 • Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal, be­schadiging etc. van bij de school geplaatste fietsen of bromfietsen.
 • Het is niet toegestaan om zomaar wat rond te hangen in de fietsen- of bromfietsstalling. Je bent hier alleen om je fiets weg te zetten en weer op te halen.
 • Bromfietsen mogen het schoolterrein alleen via het Fontanuslaantje op en af rijden.
 • Om diefstal tegen te gaan is er voor bromfietsen een aparte ruimte.


Telefoons, sociale media en beeldmateriaal

 • De docent bepaalt of je je telefoon, laptop of tablet in de les mag gebruiken. Binnen het gebouw kun je gebruik maken van het wifi-netwerk.
 • We hanteren een gedragscode voor leerlingen en docenten. Dit protocol beschrijft hoe we op een goede manier met elkaar communiceren via sociale media. Deze heeft als doel om een veilige school te zijn voor leerlingen en docenten.
 • We houden ons aan de voorschriften zoals beschreven in de AVG-wetgeving en vragen vooraf toestemming over het gebruik van beeldmateriaal. Je mag geen foto- en filmopnamen zonder toestemming van docenten of schoolleiding maken.

Lees meer over hoe we omgaan met jouw gegevens

Corvee
Je hebt bij toerbeurt (verplicht) corvee om achtergebleven afval na de pauzes op te ruimen. De conciërges coördineren het corvee.

Pauzes

 • Als de pauze begint, verlaat je zo snel mogelijk het lokaal waar je op dat moment bent.
 • De pauze breng je door in de aula, de hal of op het schoolplein. Alleen op deze plekken mag je consumpties gebruiken.

Privacy
Het JFC neemt ieders privacy serieus. Wordt de privacy van medeleerlingen of medewerkers geschonden? Dan nemen we maatregelen. Aangifte bij de politie kan een van die maatregelen zijn.

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Dankdag 2 november 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Biddag 8 maart 2023
Paasvakantie 10 april 2023 (NB: Goede Vrijdag is dit jaar een schooldag)
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 t/m 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

 

Vakanties 2023-2024

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Dankdag 1 november 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Biddag 13 maart 2024
Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

 

Bijzonder verlof
Over verlof buiten de reguliere vakanties kunnen we kort zijn: alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden zoals de wet die omschrijft, mogen we toestemming geven.

Besluit je om toch meer vrij te nemen dan de normale vakanties aangeven, dan is dat geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. De afdelingsleider zal ongeoorloofde afwezigheid altijd melden bij de leerplichtambtenaar

Verzekering
In de volgende gevallen ben je via een collectieve scholierenongeval­lenverzekering verzekerd tegen ongevallenrisico’s:

 1. op de heen- en terugweg (de tijd die nodig is om van huis de school te bereiken en vice versa) en gedurende het verblijf in de schoolgebou­wen en op de daarbij behorende terreinen.
 2. bij deelname aan schoolsportwedstrijden, bij museumbezoek en tijdens muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van personeel.
 3. tijdens excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland, mits onder toezicht van personeel.
 4. tijdens stages, zowel de bedrijfsstage als de maatschappelijke stage.

Schadeformulieren kun je bij de administratie (kamernummer 026) ophalen. De volledige verzekeringsvoorwaarden liggen op school ter inzage. Klik hier voor een overzicht van de schoolongevallenverzekering.

Sponsoring
Net als andere scholen, maakt het JFC soms gebruik van sponsorgelden om bijzondere uitgaven te bekostigen. We voeren een zeer voorzichtig beleid met betrekking tot het accepteren van sponsorgelden en zijn aangesloten bij het door de minister en de besturenorganisaties gesloten convenant over sponsorgelden. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op ons sponsorbeleid.

Reglementen
We hebben alle informatie over de verschillende protocollen en reglementen die we handhaven verzameld op deze pagina. In gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist het college van bestuur.

Belangrijke contactgegevens

Schoolleiding
Contactgegevens college van bestuur en afdelingsleiders.

Decanen
Contactgegevens decanen.

Secretaris eindexamen

 • A.A. Ebbers (es@jfc.nl)
 • K. Smidt (sm@jfc.nl)


Medezeggenschapsraad

 • ouders: N. Bergers, D. van Laar, S. van Reemst (ouders-mr@jfc.nl)
 • docenten: A. van Amerongen, J. van den Broek (voorzitter), J.J.M. Brouwer-Harsevoort, S. de Jong, W.E. Slotboom
 • onderwijsondersteunend personeel: R.K. Koops
 • leerlingen: Britt Besselsen, Lydia van de Heg, Doron van de Kleut


Klachten/ vertrouwenspersonen
In dit bestand vindt u de contactgegevens van de vertrouwenspersonen, commissie van beroep (examens), geschillencommissie, inspectie en vertrouwensinspecteurs.

Raad van toezicht

 • voorzitter: A.N. Droog, Lunteren
 • vicevoorzitter: mw. M. Stomphorst-Vreekamp, Lunteren
 • lid: G. Duijzer, Ede
 • lid: F. van Ee, Barneveld
 • id: mw. D.A. Groenevelt-Timmer, Voorthuizen