Vacature lid voor Raad van Toezicht

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van haar leden zijn wij per 1 september 2022 op zoek naar een

Lid voor de Raad van Toezicht

met de aandachtsgebieden Financiën en Ondernemerschap

Bedrijfsprofiel

Het JFC is een protestants-christelijke scholengemeenschap met ca. 2200 leerlingen en ca. 260 medewerkers. De school biedt onderwijs (mavo, havo, atheneum, gymnasium, technasium) voor de gemeente Barneveld en omgeving. Sinds een aantal jaren huisvest de school ook een internationale schakelklas. 
 
De school heeft één hoofdvestiging, inclusief de internationale schakelklas. Het bevoegd
gezag en de eindverantwoordelijkheid voor de scholengemeenschap zijn in handen van
een tweehoofdig College van Bestuur. Lees hier meer over onze missie en visie.
 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De functies van het toezicht zijn:
a. werkgeverschap van het College van Bestuur;
b. het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de stichting;
c. het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond de materiële en immateriële eigendommen van de stichting;
d. het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting;
e. het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur;
f. het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen;
g. het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid.
 
Expertiseterreinen die binnen de raad van toezicht noodzakelijk zijn:
 • Onderwijs (bij voorkeur voortgezet onderwijs)
 • Financiën
 • Juridische zaken
Expertiseterreinen die binnen de raad van toezicht gewenst zijn:
 • Commerciële dienstverlening/ondernemerschap;
 • Organisatie;
 • Human-resource-management;
 • Kennis van functioneren openbaar bestuur;
 • Facilitaire zaken, waaronder huisvesting en ICT.
De zittingsperiode van een lid van de raad van toezicht is 4 jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal één nieuwe periode van ten hoogste vier jaar. 
 
De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar; de data worden in onderling overleg vastgesteld. Daarnaast vergadert de raad van toezicht twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad. De honorering is passend binnen de kaders voor de vergoedingen van toezichthouders in het onderwijs (VTOI). 
 

Profielschets

Van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht vragen we Financiën en Ondernemerschap als expertiseterreinen.
 
Kenmerken: 
 • Hbo-/academisch werk- en denkniveau 
 • Affiniteit met onderwijs 
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring als bestuurder of als toezichthouder 
 • Vakdeskundigheid op het gebied van Financiën en Ondernemerschap
 • Een teamspeler met een heldere, constructieve communicatiestijl
 • Meelevend lid van een protestant-christelijke kerk en met overtuiging kiezen voor het protestant-christelijk onderwijs
 • Instemmen met het doel en de grondslag van de stichting
 • Kunnen uitoefenen van de “antennefunctie” door vanuit hun eigen netwerk en maatschappelijke achtergrond input te leveren voor de strategische beleidsontwikkeling van de stichting

Voor de vacante positie in de Raad van Toezicht gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met:

 • een ondernemersprofiel;
 • een verdiept inzicht in financiën t.b.v. het beoogde lidmaatschap van de auditcommissie financiën;
 • verbondenheid met het JFC (bijvoorbeeld als oud-leerling/ouder);
 • verbondenheid met de kernen in het voedingsgebied van het JFC. 

Informatie en sollicitatieprocedure

Aanvullende informatie kunt u opvragen bij Frank van Ee, lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de sollicitatiecommissie, 088-2533209 (werk) en info@jfc.nl t.a.v. Frank van Ee. 
 
Uw reactie/sollicitatie kunt u tot uiterlijk 17 juni 2022 sturen naar mevrouw Ina Velthuizen, bevelthuizen@jfc.nl De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 29 juni 2022 (tussen 17.30-19.30 uur).