Uitgangspunten en doelstellingen

Het Johannes Fontanus College (JFC) is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. De school gaat uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en omgeving.

De grondslag van de stichting is het Woord van God. De stichting erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk gezag. Zij aanvaardt deze grondslag in de opvoeding en het onderwijs op de van haar uitgaande scholen.
 
Dat het JFC een christelijke scholengemeenschap is, is dagelijks te ervaren door de opening van de dag met bijbellezing en gebed en de sluiting op christelijke wijze. Maar er is meer: de plaats die het vak godsdienst op het lesrooster inneemt, de aandacht voor goede doelen en de vieringen zijn duidelijk waarneembare voorbeelden van de christelijke identiteit van de school.
 
Op basis van onze christelijke visie behoort het JFC een plaats te zijn waar mensen werken die ervoor kiezen hun geloof in God te belijden, ervan te getuigen en het gestalte te geven als gemeenschap met elkaar, in dienst aan God en de naaste, met respect voor andersdenkenden.
De omgang met de kinderen is gebaseerd op de Bijbelse principes van verwondering, vertrouwen en verwachting. Bewust werken we eraan dat leerlingen zich gekend voelen en dat bestuur, personeel en leerlingen zich hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk voelen.
 
We gaan ervoor dat elke leerling zich op zijn eigen niveau optimaal ontwikkelt. Ook vinden we het belangrijk dat de leerling ontdekt en ervaart dat God hem unieke talenten heeft gegeven. We stimuleren de leerlingen om deze talenten tot bloei te laten komen door ze te ondersteunen om eigenaar van hun eigen leerproces te worden.
 
Het JFC is een christelijke scholengemeenschap met aandacht voor:
  • Het stimuleren van leerlingen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en gedrag.
  • Persoonlijke aandacht en zorg voor de leerling.
  • Extra begeleiding.
  • Een open leef- en werkklimaat dat iedereen ruimte biedt.
  • Een veilige school in een ordelijke omgeving.
  • Een goede onderlinge sfeer.
  • Aantrekkelijke buitenroosteractiviteiten en excursies.
  • Resultaatgericht onderwijs, met vakbegeleiding waar nodig.
  • Onderwijskwaliteit met een goede aansluiting op het vervolgonderwijs.
  • Praktische toepassing van Bijbelse normen en waarden.