Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze ouders, leerlingen en bezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Onder het Johannes Fontanus College wordt in deze privacyverklaring verstaan: Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en omgeving.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden aangeleverd (bijvoorbeeld via het contact- en inschrijfformulier of een e-mail) of waarvan bij aanlevering duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven of wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende mogelijke doeleinden:
• het verlenen van toegang tot onze websites en Magister-app
• om u de mogelijkheid te bieden u in te schrijven voor de door ons aangeboden activiteiten;
• het bijhouden van contact met u;
• om aan uw verzoek te voldoen of uw vraag te beantwoorden;
• voor het behandelen van klachten;
• het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;
• het voeren en bijhouden van de leerlingenadministratie;
• het versturen van facturen;
• om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Het Johannes Fontanus College maakt enkel gebruik van functionele cookies om de websites gebruiksvriendelijker te maken door een zoekfunctie aan te bieden en om de beveiliging van de websites te garanderen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Het Johannes Fontanus College hanteert in die gevallen de wettelijke termijn. Bij het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd en zijn dan niet meer toegankelijk.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze websites verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming voor directe marketing doeleinden van deze partijen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Indien het noodzakelijk is om uw gegevens te delen met derden, dan sluiten wij met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom. Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig meer zijn. Tot slot is het Johannes Fontanus College in sommige gevallen wettelijk verplicht om bepaalde gegevens ter verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens nemen wij fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u de volgende rechten:
• Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het recht om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
• Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
• Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
• Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
• Recht op dataportabiliteit: op uw verzoek, helpen wij u met het verhuizen van uw persoonsgegevens naar een andere school of onderwijsinstelling.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met onze Privacy Officer.

Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten indient, verzoeken wij u alvast een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Hierbij vragen we u om BSN en pasfoto af te schermen om zo de kans op identiteitsfraude te beperken. Over het algemeen doen wij er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek.

Contact

Het Johannes Fontanus College heeft een Privacy Officer aangesteld. Bij deze persoon kunt u naast de uitoefening van uw rechten ook terecht voor vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy. U kunt onze Privacy Officer bereiken via privacy@jfc.nl.

Samen met diverse scholen op de Veluwe (VIA-Scholen) heeft het Johannes Fontanus College een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze werkt adviserend samen met de Privacy Officer. Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is werkzaam voor Lumen Group.

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 – 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via hun beveiligde website.

Adres:

Lumen Group B.V.

Reactorweg 301

3542 AD UTRECHT

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.