Organisatie

De schoolleiding van het JFC bestaat uit het College van Bestuur en uit 6 afdelingsleiders.

De schoolleiding van het JFC bestaat uit het College van Bestuur en uit 6 afdelingsleiders.

Organisatie

Contactadressen vindt u op de pagina Contact.

Raad van toezicht en college van bestuur

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf tot zeven leden die op basis van deskundigheid en binding met het protestants-christelijke onderwijs zitting hebben in de raad. De RvT houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur.

Het college van bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beleid van de school. Het CvB bestaat uit: voorzitter René Minderhoud en lid Serge van de Heg.

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders geven leiding aan de teams en zijn verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de afdelingen. Een team richt zich op één of meerdere leerjaren.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit het college van bestuur en de afdelingsleiders.

Onderwijzend personeel (OP)

De vakdocenten zijn allereerst verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs. Zijn er vragen met betrekking tot een bepaald vak? Dan kunt u bij hen terecht.

Onderwijsondersteunend personeel (OOP)

Het OOP bestaat uit een grote groep medewerkers die uiteenlopende werkzaamheden verrichten en zo het geven van onderwijs ondersteunen. Denk aan de conciërges, de afdelingsassistenten, de (technisch) onderwijsassistenten, de medewerkers van de mediatheek, het administratief personeel en de mensen voor de interieurverzorging.

Mentoren

Bijna elke docent is mentor van een klas of groep waarbij we twee rollen onderscheiden, de rol van klassenmentor en de rol van coachmentor.

Vanuit de rol van klassenmentor heeft de mentor oog voor het begeleiden van de klas op o.a. de gebieden van algemene kennis en vaardigheden omtrent studievaardigheden, omgangsvormen en (studie)loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ook is de mentor in deze rol het eerste aanspreekpunt voor collega’s wat betreft het groepsproces.

Vanuit de rol van coachmentor staat de mentor de leerlingen bij in hun persoonlijke (leer)ontwikkeling. De mentor voert hiervoor o.a. de driehoeksgesprekken (ouders, leerling en mentor) en de individuele gesprekken (leerling en mentor). In deze rol is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers.

Decanen

Elke afdeling (mavo, havo, vwo) heeft een eigen decaan. Decanen begeleiden leerlingen bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de examenvakken en het vervolgonderwijs.

Kwaliteit

Voor de kwaliteitsgegevens van het JFC klikt u hier.

Code goed onderwijsbestuur VO

We vinden het belangrijk om onze school goed te besturen. In het kader van de code goed onderwijsbestuur VO publiceren we daarom onze belangrijkste gegevens.

Meepraten

 • In de Leerlingenraad zitten leerlingen van het JFC. De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen en overlegt regelmatig met de medezeggenschapsraad en de schoolleiding. De raad organiseert daarnaast ook grote acties, zoals de nacht van betekenis om geld op te halen voor kinderen die in armoede leven.
 • Elke afdeling (brugklas, mavo, havo en vwo) heeft inspraakmogelijkheden. Dit is georganiseerd door middel van ouderpanels:
  • In de panels wordt het gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en de school bevorderd.
  • De panels fungeren als klankbord voor de verschillende afdelingen.
  • De panels bieden ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid om algemene vragen te stellen, ervaringen te delen en praktische knelpunten te signaleren.
  • Vanuit de panels ontvangt het JFC informatie over hoe de school wordt beleefd.
 • Het JFC heeft een medezeggenschapsraad (E medezeggenschapsraad@jfc.nl) waarin ouder(s)/verzorger(s), medewerkers en leerlingen vertegenwoordigd zijn. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs zijn de regels voor het instellen van een medezeggenschapsraad vastgelegd. Van leden van de medezeggenschapsraad verwachten wij dat ze de christelijke identiteit van de school respecteren. De raad vergadert minimaal zes keer per jaar.De medezeggenschapsraad kan gevraagd en ongevraagd zaken aan de orde stellen bij het bestuur. Ook vraagt het bestuur de raad voor een aantal belangrijke beslissingen om advies of instemming. Afspraken hierover zijn door de raad en het bestuur in een reglement vastgelegd. Dit reglement en de verslagen van MR-vergaderingen zijn te vinden via het ouderportaal.

Samenwerkingsverbanden

Het JFC is geen wereld op zich, maar is onderdeel van de maatschappij. We hebben dan ook verschillende belangrijke externe contacten, waarvan we er enkele willen noemen:

 • Basisscholen in de regio: we onderhouden tijdens het groep-8-jaar nauw contact met de basisscholen als het gaat om een goede doorstroom vanuit groep 8 naar de brugklas. Ook verzorgen we een terugkoppeling van de doorstroom na het eerste leerjaar. Verder is er contact in verband met de aanmeldingen van leerlingen uit groep 8 voor de brugklas.
 • Scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld: met hen bespreken we algemene zaken die de scholen en de leerlingen aangaan.
 • Samenwerkingsverband passend onderwijs: samen met de scholen in de regio zorgen we dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft, het liefst dicht bij huis.
 • Het vervolgonderwijs: de decanen spelen een belangrijke rol in deze contacten.
 • Het JFC maakt deel uit van VIA, Veluwse Interne Arbeidsmarkt. Dit is een samenwerkingsverband met een aantal protestants-christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. VIA richt zich vooral op de personele aspecten van de scholen.
 • Diverse bedrijven en organisaties in de regio: deze bedrijven fungeren als opdrachtgever voor het technasium en de Business School en/of bieden stageplaatsen aan mavoleerlingen.
 • Vrienden van het JFC: een netwerk van (ruim 250) oud-leerlingen. We maken bijvoorbeeld gebruik van hun expertise bij de avond van de beroepen.
 • Het JFC is een partnerschool van U-Talent. Dit netwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht zet zich in voor verrijking en verdieping van onderwijs voor havo- en vwo-leerlingen.
 • In het Foodvalley Scholennetwerk werken 10 scholen uit de regio samen met Wageningen University & Research om met en van elkaar te leren. Het Scholennetwerk zet zich in voor inspirerend en nieuw onderwijs en stimuleert elke leerling om bewuste keuzes te maken in zijn of haar studieloopbaan.